Bölüm Hakkında

Programın amaçları ve avantajları:

Uluslararası İlişkiler bölümü, ülke ve ülkeler arası düzeyde siyasal, sosyal, ekonomik, sosyolojik ve hukuksal yönlerden değer taşıyan ve katkı sağlayacak olan analizler yapılmasına, çözüm önerileri üretilme katkıda bulunabilecek bir bölümdür. Bölümün önemli avantajlarından birisi interdisipliner bir bölüm olmasıdır. Bölgesel ve ulusal kaynaklardan yararlanarak, olanakların elverdiği ölçüde uluslararası ölçekte de destek alarak çeşitli boyutları olan özellikler sosyal ve siyasal sorunlara çözümler üretme kapasitesi olan bir bölüm olarak düşünülmektedir.

Özellikle son yıllarda devletlerarası düzeyde yaşanan ve tüm insanlığı ilgilendiren olaylar, bu olayların yaşanmaması için gerekli yöntemlere başvurmanın ve sorunlara müdahale etmenin önemini ortaya koymuştur. Bu bakımdan bölümün açılmasının bu düzeylerde yararları olacağı, avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir.

Bölüm birey düzeyinde de avantajlar sunacaktır. Olayları daha analitik ele düzeyde ele alan, teoriler ışığında gelişmeleri değerlendirebilen bireylerin yetiştirilmesi ve bunların toplum içerisinde yer alması bireysel ve toplumsal faydayı da artıracaktır.

Programın başladığı takdirde yukarıda önerilen amaçların ne ölçüde başarılı olduğunun nasıl belirleneceğinin açıklanması:

Uluslararası ilişkiler uzmanı olan bireylerin siyasal ve sosyal konulara yaklaşımlarındaki bilimsel tutarlılıklarının gözlemlenmesi amaçların gerçekleştiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Siyaset bilimi ile uluslararası ilişkilerin iç içeliği ayrıca bir diğer gözlemleme kolaylığı sağlayacak olan faktördür. Çeşitli unvanlar alarak çalışacak olan bölüm mezunu kişilerin tercihlerindeki tutarlılık da bir diğer başarı ölçme yöntemi olacaktır.

Programın akademik ve teknolojik gelişmeler içerisindeki yeri:

Dünya’da özellikle Birinci dünya savaşından sonra yaşanan gelişmeler hızlı bir değişimin, toplumsal, ülke ve ülkeler arası düzeyde ortaya çıktığını göstermiştir. Birçok devlet dağılarak yerine yenileri kurulmuştur. Siyasal sistemlerde köklü değişimler yaşanmıştır. Devletlerin dış politika tutumları önemli ölçüde belirli eksenler etrafında değişmeye başlanmıştır. Küreselleşme sürecinin yaşanması, silah ve askeri teknolojilerdeki gelişmeler, terör örgütlerinin yöntemleri gibi konular akademik düzeyde bu konuları ele alan çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenlerden ötürü meydana gelen bu değişimlerin akademik ve teknolojik boyutlarının sebep ve sonuçlarıyla birlikte ele alınması ve akademik ve teknolojik çalışmaların yönünün belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

Programdan mezun olacakların istihdam alanları:

Programdan mezun olanlar danışmanlık ve denetim, finans, bankacılık, telekomünikasyon firmalarında, analist, uzman, denetçi, proje yöneticisi, müfettiş, genel koordinatör ve benzer görevlerde çalışma olanakları bulmaktadırlar. Ayrıca yönetici düzeyinde her kademe de görev alabilmektedirler. Bunun dışında kamu da da müfettişlik, uzmanlık, kaymakamlık, İdari yargı hakimliği, kontrolörlük gibi görevlerde istihdam edilmesi mümkündür. Ayrıca özel sektörde turizm ve bankacılık alanlarında istihdam edilmektedirler.